Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BonMarie Utrecht gevestigd te (3572 BL) Utrecht aan het adres Biltstraat 126 C, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 66135117 hierna telkens “BonMarie Utrecht”

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1 De afnemer: een ieder die zich al dan niet in de hoedanigheid van consument verbindt aan BonMarie Utrecht om al dan niet tegen betaling een product van BonMarie Utrecht afneemt.
1.2 Overeenkomst: als bepaald bij wet iedere vorm van overeenkomt tussen BonMarie Utrecht en afnemer. Deze is geheel vormvrij, derhalve vloeien uit zowel een mondelinge (telefonisch) als schriftelijke overeenkomst verplichtingen voort.
1.3 Zaken: voorwerp van overeenkomst, ofwel het bestelde.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die BonMarie Utrecht aanbiedt, dan wel sluit.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 BonMarie Utrecht behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de door de afnemer gedane bestelling door BonMarie Utrecht op haalbaarheid is beoordeeld en de afnemer een bevestigingse-mail heeft ontvangen.

3.2 BonMarie Utrecht behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren.

 Artikel 4 – Aanbiedingen, prijzen en betaling
4.1 Prijzen op de website zijn in euro’s en tenzij anders vermeld, inclusief BTW.

4.2 BonMarie Utrecht kan niet aan prijzen of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat die offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

4.3 De afnemer heeft keuze uit de op de website van BonMarie Utrecht weergegeven betalingsmethoden.
4.4 De levering van producten geschiedt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 5 – levering en levertijden
5.1 Levering geschiedt zo lang de voorraad strekt.
5.2 Alle op de website van BonMarie Utrecht vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

5.3 Indien de verwachte levertijd meer dan 5 werkdagen afwijkt van de termijn die op de website van BonMarie Utrecht vermeld staat, dan zal BonMarie Utrecht de afnemer hierover informeren.
5.4 Voor de levering van de producten aan de afnemer maakt BonMarie Utrecht gebruik van de diensten van PostNL. Verzending is op eigen risico van de afnemer. BonMarie Utrecht is geenszins aansprakelijk voor beschadigde (gesmolten) en/of kwijt geraakte producten na aanbieding bij PostNL.

5.5 BonMarie Utrecht is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd opgegeven adresgegevens.

5.6 Alle verzendingen van BonMarie Utrecht geschieden op basis van standaard verzending. Indien de afnemer een andere verzendwijze wenst (denk aangetekend/rembours) dan dient afnemer dit bij bestelling aan BonMarie Utrecht kenbaar te maken, eventuele extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.

5.7 Aan de leveringsplicht van BonMarie Utrecht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BonMarie Utrecht geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 6 – Zichttermijn en herroepingrsecht
6.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op afstand heeft de afnemer een zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn is de afnemer gerechtigd om zonder opgave van redenen en tegen terugbetaling de geleverde zaken te retourneren.
6.2 De in artikel 5.1 vermelde termijn vangt aan op het moment dat de zaak is afgeleverd.

6.3 Indien de afnemer over gaat tot retournering dient hij BonMarie Utrecht hierover schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te stellen.

6.4 Retournering van de zaken dient te geschieden in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
6.5 BonMarie Utrecht behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of is beschadigd.

6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BonMarie Utrecht schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal BonMarie Utrecht de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. BonMarie Utrecht behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
6.7 Behoudens hetgeen bepaald in dit artikel draagt BonMarie Utrecht zorg voor terugbetaling van het volledige aankoopbedrag (inclusief de gemaakte verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending. Indien de termijn is overschreden zonder terugbetaling kan de afnemer daar geen rechten aan ontlenen. Na kennisname zal BonMarie Utrecht dan alsnog binnen 5 werkdagen voor terugbetaling zorg dragen.

Artikel 7 – Bescherming Persoonsgegevens
7.1 BonMarie Utrecht garandeert dat overeenkomstig de Wet Persoonsregistratie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens de persoonsgegeven met de  persoonsgegevens van de afnemer zorgvuldig omgegaan zal worden.
7.2 Afnemer geeft bij plaatsing van een bestelling impliciet toestemming aan BonMarie Utrecht om opgenomen te worden in een mailinglijst.

Artikel 8 – ontbinding en aansprakelijkheid
8.1 Alle afbeeldingen vermeld op de website van BonMarie Utrecht gelden als indicatief voorbeeldmateriaal. Het is mogelijk dat het ontvangen product op ondergeschikte punten afwijkt van deze afbeeldingen. Tenzij anders overeengekomen met BonMarie Utrecht zijn ondergeschikte afwijkingen in gewicht en/of kleur geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Indien BonMarie Utrecht aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen in geregeld.

8.3 Indien BonMarie Utrecht voor de schade is verzekerd en de verzekeraar verleent dekking dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd. Indien de schade niet wordt gedekt c.q. uitbetaald door de verzekeraar wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen bedrag voor de opdracht met een maximum het bedrag van die opdracht. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen onzorgvuldigheid van BonMarie Utrecht.

8.4 BonMarie Utrecht is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5 BonMarie Utrecht is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de door haar geleverde producten of schade veroorzaakt door geen/onvolledige raadpleging van de etikettering en allergiewaarschuwingen door de afnemer.

Artikel 9 – toepasselijk recht
9.1 Op alle door BonMarie Utrecht gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.